Yönetim Danışmanlıklarımız

Yönetim Danışmanlıkları
  • Müşteri memnuniyeti ölçümü, değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar ile ilgili eğitimler ve danışmanlık verilmek.
  • Müşteri ile ilgili süreçlerin analiz edilmesi, iyileştirilmeye açık alanların tespit edilmesi ve bunlara yönelik proje önerilerinin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin ve danışmanlıkların verilmesi.
   • Müşteri Memnuniyetinin Etkili Yönetimi için işletmenin süreçlerini analiz ederek iyileştirme alanlarını belirlemek ve bu alanlara yönelik eğitim ve danışmanlıklar vermek.
   • Müşteri ile temasta bulunulan tüm noktaların etkili yönetilerek temasın olumlu deneyimle sonuçlanmasını sağlamak için;
     • Müşteriye dokunulan temas noktaların analiz edilmesi,
     • Müşteri deneyim sıklığı ve kimlerin temasta olduğunun çıkarılması,
     • Temas noktalarının önem ve etkilerinin analiz edilmesi,
     • Temas noktalarının performans göstergelerinin belirlenmesi,
     • Temas noktasındaki deneyimin olumlu olup olmadığının ölçülmesi,
      konularında danışmanlık vermek.
Pazarlama ve Satış Alanlarındaki Danışmanlıklar
 • Müşteri ile ilgili süreçlerin analiz edilmesi, iyileştirilmeye açık alanların tespit edilmesi ve bunlara yönelik proje önerilerinin geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin ve danışmanlıkların verilmesi.
 • Satış noktalarının performanslarının etkili yönetimi için;
   •  Müşteri memnuniyeti performansının ölçümü,
   • Satış performansı değerlendirmesi,
   • Servis ve hizmet performansı,
   • Mağaza etki değerlendirmesi için sistemler geliştirmek ve uygulamada danışmanlık yapmak.
 • Bayilik veya dağıtım sistemi ile çalışan işletmelerin tüketicilerle temasını ve on line bilgi akışını sağlayacak Bayi Otomasyon Sistemi tasarımını, geliştirilmesini, uygulamasını gerçekleştirmek ve sürdürülebilirliğini de sağlayacak şekilde danışmanlıklar vermek.
 • Müşteri İlişkilerinin Etkili Yönetimi için işletmenin müşteri temas haritasının çıkarılması, analiz edilmesi ve bu noktalardaki temasın olumlu deneyimle sonuçlanması için entegre çalışan uygun CRM modelinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi aşamalarında danışmanlıklar vermek.
 • Müşteri analizi yapmak ve hedef müşteri gruplarına yönelik düzenli iletişimi sağlayacak mekanizmalar geliştirmek ve uygulamaya almak için danışmanlıklar vermek.
CRM Danışmanlıkları

Müşteri İlişkilerinin Etkili Yönetimi için işletmenin müşteri temas haritasının çıkarılması, analiz edilmesi ve bu noktalardaki temasın olumlu deneyimle sonuçlanması için entegre çalışan uygun CRM modelinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi aşamalarında danışmanlıklar vermek.CRM ile ilgili verilecek danışmanlıkların ana başlıkları:

 • CRM ihtiyacının ve kapsamının belirlenmesi,
 • CRM’den herkesin aynı şeyi anlaması için eğitim verilmesi,
 • Müşteri temas noktaları analizi ve temas esnasında ihtiyaç duyulan bilgi türlerinin belirlenmesi,
 • İhtiyaca uygun CRM modellemesinin ortaya çıkarılması,
 • Belirlenen CRM modeline uygun tasarımın yapılması,
 • Tasarıma en uygun CRM yapısının oluşturulması,
 • CRM’in uygulamaya alınması, etkili kullanımının sağlanması ve yaygınlaştırılması,
 • CRM faaliyetlerinden nasıl yararlanılabileceğine yönelik örnek uygulamalar gösterilmesi,
 • CRM’in sürdürülebilir şekilde kullanımının sağlanması.
Satış Sonrası İle İlgili Danışmanlıklar
 • Satış Sonrası Hizmetlerin etkili yönetimi için;
  • Ürünün ihtiyaç duyduğu, standart bakım, onarım ve servis hizmetini verebilecek sistemin geliştirilmesi,
  • Garanti sisteminin tasarımı, kurulması ve ürün iyileştirmeler için geri bildirim mekanizmasının devreye alınması,
  • Şikayet yönetim sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulamaya alınması için çalışmalar yapılması yönünde danışmanlıklar verilmesi.
 • İşletmelerin ürettikleri ürünlerle, verdikleri hizmetler, sundukları sistem, gösterdikleri yaklaşım ve davranışlarla ilgili tüketicilerden gelen şikayet, teşekkür ve önerilerin etkin ve hızlı ele alınmasını sağlayacak ve tekrarını önleyecek Şikayet Yönetim Sistemi geliştirilmek, uygulamak ve elde edilen kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitim ve danışmanlık vermek.
 • 4077 sayılı eski ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri hakkında danışmanlık vermek.
Çağrı Merkezi Danışmanlıkları
  • Çağrı Merkezi ihtiyacının belirlenmesi, ihtiyaca uygun tasarımın yapılması, buna göre alt yapısının kurgulanması ve çağrı merkezinin uygulamaya alınması için gereken tüm danışmanlıkların verilmesi.
  • Çağrı Merkezi yönetiminde kalitenin iyileştirilmesi için İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) tekniklerinin nasıl kullanılacağını örnek uygulamalar ile paylaşmak, eğitim ve danışmanlık vermek.
  • Çağrı Merkezinin etkili ve verimli yönetildiğini gösterir ne tür operasyonel ve yönetim performans sonuçlarına yönelik;
   • Müşterini bekletilmeksizin karşılanma performansı ile ilgili sonuçlar,
  • Çözüm için konunun hızlı ele alınma göstergeleri,
  • Müşteri talebinin etkili sonuçlandırılma performansı,
  • Müşterinin, elde ettiği sonuçla ilgili değerlendirmelerinin izlenmesi, raporlanması ve acil uyarı mekanizmalarının kurulması için çalışma ve danışmanlık yapmak.
  • Çağrı Merkezinin yapılanmasını, müşteriyi karşılamada ürün veya kanal bazlı bölümlemenin yeterliliği ve uygunluğu ile ilgili inceleme, analiz ve değerlendirme yapmak ve ihtiyaç duyulan danışmanlıkları vermek.
Kalite Sistem Danışmanlıkları
  • ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Kalite Sistem Standardı için;
   • Standardının önemi ve yapacağı katkılar,
   • Şikayetleri ele alma çerçevesinin belirlenmesi,
   • Hedeflerin planlama ve faaliyetlerin tasarımı,
   • Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması,
   • Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi,
   • Müşteri Sesinin kuruluş içinde yayılması,
   • Şikayetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyetin ölçümü,
   • Şikayetleri ele alma prosesinin izlenmesi ve analiz edilmesi,
   • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizi,
   • Şikayetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi,
   • Başarılı sonuçları sürdürülmesi ve zayıf alanların iyileştirilmesi, konularında eğitimler vermek ve standardın alınmasında danışmanlık yapmak.
Uluslararası Pazarlara Giriş ve Satış Danışmanlıkları
  • Uluslararası pazarlara yönelik veri toplama yöntemleri,
  • Derlenen verilere göre Uluslararası Pazarların analiz edilmesi,
  • Faaliyette bulunulan sektörlerin ülkeler bazında potansiyel analizi,
  • Potansiyeli yüksek ülke pazarlarının PESTEL analizinin yapılması,
  • Hedeflenecek Ülkelerin Seçimi
  • Seçilen hedef ülkelerdeki ana rakiplerin genel durumlarının ve pazar payları analizi,
  • Ülke bazlı gelişim planlarının, satış ve marka stratejilerin oluşturulması,
  • Müşteri ve ürün bazlı gelişim planlarının x+3, x+5 ve x+10 şeklinde belirlenmesi,
  • Ülke, müşteri ve ürün bazlı stratejilerin düzenli nasıl gözden geçirileceği,
  • Hedeflenen her bir müşteri için hangi stratejlerin uygulanacağına karar verilmesi,
  • Uygulanacak stratejilere göre Pazarlama ve Marka İletişim Planının oluşturulması,
  • Şirketin Kaynaklarının (Tedarik, Üretim, İK, IT vb.) oluşturulan stratejilere ve satış hedeflerine göre gözden geçirilmesi ve yeniden planlanması.